«Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης»

Αξιολογητές:

  • Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ζωγραφίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Hyman John, Καθηγητή, Faculty of Philosophy, University of Oxford
  • Hopkins Robert, Καθηγητή, Department of Philosophy, University of Sheffield