Ανακοίνωση για τα ανώτατα όρια φοίτησης

Σύμφωνα με το Νόμο υπ’αριθμ. 3549, κεφ.δ’, άρθρο 14,  σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές, γίνονται γνωστά τα παρακάτω: 

  • Για τους εισαχθέντες  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 ως ανωτάτη διάρκεια φοίτησης ορίζονται τα 4 έτη προσαυξανόμενα κατά 100%, δηλαδή, κατά 4 επιπλέον έτη.
  •  Για τους εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, οι οποίοι συμπληρώσαν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εξαμήνων, ως ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζονται τα 5 επιπλέον έτη.
  • Για τους εισαχθέντες από το 2004-05 έως και το 2006-07, οι οποίοι βρίσκονται σε κανονικά εξάμηνα φοίτησης, ως ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζονται τα 5 επιπλέον έτη.
  • Για τους εισαχθέντες από το  1998-99  και πριν, οι οποίοι  έχουν συμπληρώσει και τα 5 επιπλέον έτη πέραν του ελάχιστου χρόνου φοίτησης, ως ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζονται τα 5 επιπλέον έτη, ύστερα από έγγραφη δήλωση ότι  επιθυμούν να συνεχίσουν τις  σπουδές τους.