Ερευνητικά προγράμματα

 • Ψηφιακή αναστήλωση-αναπαράσταση του οικοδομικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων (1857-1922) Επιβατών [Σελίμπασα] Θράκης
  Μαριάνθη Παλάζη, υποψήφια διδάκτωρ ΘΕΜΚΕ
  Serbay Kocoglou, ερευνητής στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης
  Εποπτεία: Κατερίνα Δαλακούρα
  Το ψηφιακά αναστηλωμένο οικοδομικό συγκρότημα των Αρχιγενείων παρουσιάζεται με σχετικό video το οποίο «περιηγεί» τον επισκέπτη στο καθένα από τα οικοδομήματα του συγκροτήματος. Η παρουσίαση υποστηρίζεται από αναλυτικό τρίγλωσσο υπόμνημα (στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα), στο οποίο παρατίθενται και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (αρχείο pdf). Η όλη παρουσίαση ολοκληρώνεται με την αναπαράσταση της συνολικής εικόνας του συγκροτήματος, με σύντομο υπομνηματισμό (αρχείο jpg).
  http://www.fks.uoc.gr/_/pw/research/palazi_kocoglu_dalakoura/
 • Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα “Women Writers in History - Toward a New Understanding of European Literary Culture”. (Οκτώβριος 2010-Σεπτέμβριος 2013). Χρηματοδότηση: European Cooperation in Science and Technology [COST]. ISCH Action IS0901. Διαχειριστής του προγράμματος: Huygens Institute, Royal Academy of Arts and Sciences, Ολλανδία. Εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας: Κατερίνα Δαλακούρα, μέλος της Management Committee. Στόχος του προγράμματος υπήρξε η καταγραφή της γυναικείας συγγραφικής παραγωγής  στην Ευρώπη  έως το 1900 και η δημιουργία μιας λειτουργικής, για ερευνητικούς σκοπούς, βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερης πρόσβασης
  www.womenwriters.nl  http://neww.huygens.knaw.nl/
 • Infants’ pride- and shyness- expressions in dyadic and triadic interactions: parenting and social regulation of self-conscious emotions:
  Σύνταξη διατριβής από την Α. Μίσκου, με χρηματοδότηση Ερευνητικού Προγράμματος από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Τσούρτου
 • Hegel's Critique of Empiricism and Idealism as Forms of Dualism.
  Ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή διεθνούς ερευνητικής ομάδας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Humboldt Βερολίνου).
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Βενιέρη
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ο Πλάτωνας και οι εικόνες: συμβιβασμός θεωρίας και μεθόδου υπό το πρίσμα της γνωσιακής λειτουργίας των αφηγηματικών εικόνων στη φιλοσοφία».
  ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Κατερίνα Μπαντινάκη, Άννα Ανταλουδάκη, Αλεξάνδρα Αθανασιάδου, Φωτεινή Βασιλείου. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5006261. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι ο συμβιβασμός της κριτικής που ασκεί ο Πλάτωνας στις εικόνες στο 10ο βιβλίο της Πολιτείας με την ευρεία χρήση αφηγηματικών εικόνων στο πλαίσιο των διαλόγων. Συγκεκριμένα, σκοπός μας είναι να επιλύσουμε το παράδοξο της απόκλισης πλατωνικής θεωρίας και πρακτικής, φωτίζοντας την ολική και συνεκτική σύλληψη για τη φύση της εικόνας που σχηματίζουν, όταν ιδωθούν συσχετικά και στο πλαίσιο της θεώρησης του Πλάτωνα για τη φύση της γνώσης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Απρίλιος 2018-Ιανουάριος 2020.
  Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κατερίνα Μπαντινάκη