Φωτεινή Ρεράκη

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Γραφείο: 104
Ώρες γραφείου: Τρίτη 16.30-17.30 και Τετάρτη 13.30-14.30
Τηλέφωνο: 28310 77219
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rerakifotini@uoc.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορικό δίπλωμα στη Μουσικολογία, Université Paris Sorbonne-Paris IV, Παρίσι, 2017 (Τίτλος διατριβής: Η φαντασιακή μουσική: ρητορικές, ταυτότητες και αναπαραστάσεις στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A) στην Αισθητική, Τεχνολογία και Καλλιτεχνική Δημιουργία (Esthétiques, Téchnologies et Création Artistiques) με ειδίκευση στην Εθνομουσικολογία, Πανεπιστήμιο Paris VIII, Παρίσι, 1999.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A) στις Επιστήμες της Γλώσσας (Sciences du langage), École Des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι, 1998.
 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 1995.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Διδασκαλία ως συμβασιούχος επιστημονικός συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2018-2109 (ΕΕ).
 • Διδασκαλία ως πανεπιστημιακός υπότροφος (Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2017-2018 (ΕΕ).
 • Διδασκαλία ως συμβασιούχος εργαστηριακός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, 2009-2102 και 2013-2104.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ανθρωπολογία της μουσικής εκπαίδευσης. Μεθοδολογία ανθρωπολογικής έρευνας. Εθνομουσικολογία. Ζητήματα ταυτοτήτων, αναπαραστάσεων και λόγου περί μουσικής. Ζητήματα ερμηνείας της αισθητικής εμπειρίας και διυποκειμενικότητας στην τέχνη.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Reraki, F. (υπό έκδοση). “Quand j’écoute une œuvre…”. À la recherche du sens de l’expérience musicale dans un contexte d’entretien non-directif. Στο  M. Ayari, J.-M. Chouvel (dir.), Michel Imberty : la psychologie de la musique au-delà des sciences cognitives, Paris: Delatour.
 • Ρεράκη, Φ. (2019). Αναγνώριση και κοινωνική ορατότητα: η περίπτωση των λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων στο πλαίσιο της ωδειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Ράπτης &  Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σ. 360-367). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
 • Ρεράκη, Φ. (2011). Σύγχρονες όψεις της Μουσικής Παιδείας στην Κρήτη: το ζήτημα της εισαγωγής της κρητικής μουσικής στους κόλπους της επίσημης μουσικής εκπαίδευσης. Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Τόμος Γ6: Νεοελληνική περίοδος, Χανιά: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος», 351-361.
 • Ρεράκη, Φ. (2006). Οι αναπαραστάσεις του εαυτού στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνης: ο ρόλος και η θέση της μουσικής παράδοσης. Πεπραγμένα Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Μυλοπόταμος από την Αρχαιότητα ως Σήμερα», Τόμος VIII: Νεότεροι Χρόνοι. Λαϊκός Πολιτισμός, Ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία  Ρεθύμνου, 247-258.
 • Ρεράκη, Φ. (2005). Διαχείριση κοινωνικής μνήμης και μουσική παράδοση: η περίπτωση του πανηγυριού στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης. Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Τόμος Γ2, Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 297-310.
 • Ρεράκη, Φ. (2002). Η Μουσική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της Εθνομουσικολογίας: επανεκτίμηση όρων και αρχών. Μουσική Εκπαίδευση, Τόμος ΙΙΙ, τεύχος 11, 169-175.