ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακ. Έτους 2020-21

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων στο Τμήμα θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (https://eregister.it.minedu.gov.gr) έως 29/09/2020. Οι φοιτητές/φοιτήτριες εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

Β. Αποστολή των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 10/10/2020  μέσω courier (χρέωση του φοιτητή/τριας) στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος θα αποστέλλει ηλεκτρονικά ( μέσω email) στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email με τους κωδικούς του (που είναι ο ιδρυματικός λογαριασμός σας) και, για τους  άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

  1. Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
  2. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.
  4. Εκτύπωση του ΑΜΚΑ
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    Δείτε το υπόδειγμα

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

  • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
  • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας.
Το δελτίο αυτό μπορείτε ακόμα να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εκτός της αίτησης εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μετά την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού  σας.

Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του λογαριασμού, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

Αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Κρήτης. (Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του ιδρυματικού σας λογαριασμού)

Η διαδικασία και η προθεσμία αιτήσεων μετεγγραφών θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας.