Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους, όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη  πτυχίου, να συμπληρώσουν υποχρεωτικά μέχρι τις 23/11/2020 την ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Καθομολόγησης πτυχιούχων-Ορκωμοσίας, για να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή τους. Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση βρίσκεται εδώ:


Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Καθομολόγησης πτυχιούχων-Ορκωμοσίας


Προσοχή: Για να συμπληρώσετε τη φόρμα θα χρειαστεί να εισέλθετε με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας.