Σύνδεση με την τοπική κοινωνία

Τα μέλη του Τμήματος έχουν πυκνή παρουσία στην τοπική κοινωνία μέσα από τους θεσμικούς τους ρόλους, το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, τις δημόσιες ομιλίες και παρεμβάσεις τους, καθώς και τις επιστημονικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του Τμήματος.

Ü Από το 2006, το Τμήμα έχει την επιστημονική εποπτεία και παιδαγωγική ευθύνη για το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχουν οργανωθεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές έρευνες πεδίου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (κυρίως με ερευνητικά εργαλεία της έρευνας-δράσης) και επιστημονικές ημερίδες σχετικές με καινοτομίες που έχουν δοκιμαστεί στο συγκεκριμένο σχολείο.

Ü Μέσα από το μάθημα της Διδακτικής Άσκησης που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές του (καθώς και στους φοιτητές των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής), τα μέλη του Τμήματος και οι φοιτητές έρχονται σε στενή επαφή με τις εκπαιδευτικές δομές και τον μαθητικό πληθυσμό στην τοπική κοινωνία. Μέσω της συνεργασίας αυτής, νέες διδακτικές μέθοδοι που αξιοποιούνται στο Πανεπιστήμιο φτάνουν στα σχολεία του Ρεθύμνου και της Κρήτης ευρύτερα μέσω των φοιτητών (http://www.fks.uoc.gr/greek/didaktiki.php).

Ü Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης που προσφέρει το Τμήμα, οι συνεργαζόμενοι φορείς της τοπικής κοινωνίας έχουν διαρκή επαφή με τα μέλη του Τμήματος και προσφέρουν τακτική ανατροφοδότηση με τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο των φοιτητών που συμμετέχουν στην Άσκηση.

Ü Μέλος του Τμήματος εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Επιτροπή Αναγνώρισης Ιθαγένειας της Περιφέρειας Κρήτης, στις τακτικές συνεδριάσεις της στο Ηράκλειο.

Ü Στις «εκτός τειχών» επιστημονικές συναντήσεις του Τμήματος (Σ.ΦΙ.Κ.Ε.Σ.) σε ορεινές και άλλες κοινότητες της Κρήτης, τα μέλη του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να συνάψουν δεσμούς και να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες (http://www.fks.uoc.gr/_/pw/activities/sfikes/).

Ü Στο Θερινό Σχολείο που οργανώνει το Τμήμα από το 2017, με αντικείμενο την συνύπαρξη προσφύγων πολέμου και μεταναστών στην κρητική κοινωνία και κουλτούρα, συμμετέχουν επίσης φορείς της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης (http://www.fks.uoc.gr/_/pw/research/summerschool ).

Ü Τα ερευνητικά προγράμματα που διευθύνουν, ή στα οποία συμμετέχουν, τα μέλη του Τμήματος έχουν ως αντικείμενο μελέτης, μεταξύ άλλων, τα σχολεία και άλλους θεσμούς της τοπικής κοινωνίας, καθώς και τις δραστηριότητες και την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας (http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1078/currentresearchfks.pdf ). Επίσης, οι εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων, στα πλαίσια των ερευνητικών αυτών προγραμμάτων, απευθύνονται στην τοπική κοινωνία και εμπλέκουν ενεργά διάφορους φορείς της, όπως τους εκπαιδευτικούς, την αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.